INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din integritet och vill att du ska kunna känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. I den här policyn berättar vi hur vi använder personuppgifter som vi samlar in eller som lämnas in till oss.

RedLocker AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som anges nedan.

När sker behandling av personuppgifter?

RedLocker behandlar dina personuppgifter när du:

  • Köper abonnemangstjänst
  • Fyller i ett kontaktformulär
  • Söker kontakt med oss i övrigt

Registrerade uppgifter

RedLockers kunder är juridiska personer. När företrädare för ett företag gör beställningar kan RedLocker komma att behandla kontaktpersonens/kontaktpersonernas

  • Namn
  • Befattning
  • Avdelningstillhörighet
  • Telefonnummer
  • E-postadress.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

RedLocker samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja ingångna avtal och kunduppdrag, samt administrera dessa. RedLocker måste bland annat kunna informera om förändringar i leveranser eller lämna annat viktig information som behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter under maximalt ett år efter avslutad kundrelation. Önskar du bli borttagen innan det kontakta oss.

Registerutdrag och rättelser

Du som registrerad, fysisk person har bland annat rätt att få tillgång till de personuppgifter RedLocker behandlar om dig. Du har också rätt att få eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter rättade av RedLocker. Observera att detta endast gäller faktamässigt eller juridiskt felaktiga uppgifter. Du som registrerad, fysisk person har vidare under vissa förutsättningar rätt att få alla dina personuppgifter helt raderade av RedLocker. Detta gäller dock inte för personuppgifter som RedLocker måste sparat enligt gällande lagkrav eller för att kunna uppfylla ett avtal. Hos Datainspektionen kan du läsa mer om dina rättigheter.

Säkerhet

RedLocker vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy vid behov.

Kontakt

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post info@redlocker.se.